fbpx

Pravidlá súťaže

Herný plán súťaže “Vyhrajte zásobu jogurtov bez éčok na celý rok” 

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je “Vyhrajte zásobu jogurtov bez éčok na celý rok”. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zvýšiť povedomie o výrobcovi Malý gazda s.r.o. a jeho ponuke produktov, a podporiť webovú stránku a fanúšikovskú stránku Malý gazda.

2. Organizátor súťaže 

Propagačnú súťaž “Vyhrajte zásobu jogurtov bez éčok na celý rok” organizuje spoločnosť Malý gazda s.r.o. so sídlom Hradisko 46, 090 42 Radoma, IČO: 47411147, zapísaná 22. októbra 2013 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 93400/B (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

3. Poskytovateľ výhry

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Malý gazda s.r.o.. Výhra je v ďalšom texte označená slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare. 

4. Všeobecné pokyny 

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak organizátor zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať. 

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

Propagačná súťaž trvá od 2. januára do 7. februára 2021. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí. 

6. Pravidlá súťaže 

6.1. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý si kúpi aspoň jeden kus jogurtu uvedenej značky v nasledovných predajniach alebo reťazcoch a eshopoch: Jogurty bez éčok od Malého gazdu nájdete v predajniach METRO Cash & Carry SR s. r. o. – Košice, Nitra, Zvolen, BA NITRAZDROJ, FreshBox s.r.o., LUNYS, s.r.o.; SLOVEPO, s. r. o. COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, Brestenská Silvia PIMM s. r. o., Richter Milan, FAUN spol. s r.o., VALACH, s.r.o., SINTRA spol. s r.o. OZ ZDROJ POPRAD, CBA VEREX, a.s., Debrecká Elena Šimek Vladimír, TERNO, Billa, Kaufland, GVP Humenné, COOP Tatry, COOP Horný Hričov, www.freshbox.sk, www.gazdovia.sk. Podmienkou na zaradenie do súťaže je registrácia dokladu o kúpe na stránke www.malygazda.com/sutaz prostredníctvom formulára, ktorý sa na nej nachádza

6.2 Do súťaže sa môže jedna osoba zapojiť opakovane v prípade, že v registračnom formulári uvedie vždy novú účtenku.

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

7. Výhry/Ceny 

7.1 Výhry, ktoré budú náhodne rozdelené medzi 28 výhercov, sú nasledovné:

1. 1 x ročná zásoba jogurtov bez éčok –  hodnota výhry je 325 € + 120 € poštovné. Víťazovi bude výhra doručená 1 x za mesiac.

2. 1 x polročná zásoba jogurtov bez éčok – hodnota výhry je 162,50 € + 60 € kuríer. Víťazovi bude výhra doručená 1 x za mesiac.

3. 3 x Nutribullet smoothie mixér – hodnota 60 € / ks

4. 3 x nákup v e-shope Gazdovia – 100 € / jeden nákup

5. 20 x termotaška Malý gazda – hodnota jednej tašky je 5 €

7.2 Výhercov vyhlási organizátor po skončení súťaže na blogu na webovej stránke Malý gazda, na Facebooku a v Instagram stories.

7.3 Výhercov bude kontaktovať organizátor Malý gazda na základe údajov uvedených vo formulári. Výhercovia sa budú musieť do 1 mesiaca od oznámenia výhry preukázať pokladničným dokladom, na ktorom je aspoň jeden kus produktu Jogurt bez éčok.

7.4 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani za inú formu kompenzácie. 

8. Odovzdanie výhry 

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi zaslaná na adresu, ktorú uvedie organizátorovi súťaže. 

9. Zodpovednosť organizátora súťaže 

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, e-mailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž, ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a bude ich dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

11. Dane 

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu. 

12. Osobitné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť